Star Icon

已收藏

添加到最爱收藏

故障! 请再试一次!

(活动已结束) Alcon Systane Lid Wipes post and win 有奖活动

光临 Watsons 商店或 Watsons 网上商店,购买两个 Systane Lid Wipes,然后拍张最具有创意的照片,分享至脸书便有机会赢取一架 Fujifilm Instax Mini 8 camera!

活动简介:
  1. 首先从 Watsons 商店或 Watsons 网上商店处购买 2 个 Systane Lip Wipes。
  2. 使用 Systane Lid Wipes 拍出一张具有创意的照片。
  3. 参赛者需分享照片到脸书然后标记 #SystaneMalaysia #EyeWannaWin #WatsonsMalaysia

 

奖品:

9 x Fujifilm Instax Mini 8 相机, 每个月选出 3 位赢家。


开始日期:

2018年02月01日


结束日期:

2018年04月30日


有关类别: